معرفی مقاله ارزیابی نگرش سبز مدیران و کتابداران شاغل در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های استان مازندران

مشکلات زیست محیطی در دهه های اخیر منظما رو به افزایش داشته است و اکنون به بحرانی جهانی بدل شده است. بحرانی که حل آن تنها به دست یک کشور امکان پذیر نیست و به وحدتی جهانی نیاز دارد. به همین جهت در سال های اخیر بسیاری از کشور های جهان روند کاهش آلودگی های زیست محیطی خود را آغاز کرده اند. برای رسیدن به چنین هدفی ابتدا نیاز است تا دولت ها خود به سمت سبز شدن حرکت کرده وبا وضع قوانینی از جامعه نیز بخواهند تا در جهت سبز شدن گام هایی بردارند.

خوشبختانه کشور ما ایران نیز در سال های اخیر روندی را در ایجاد دولت سبز و در گامی جزئی تر سازمان های سبز برداشته است. پیش از این و در مقالاتی به بررسی برخی از دانشگاه های سبز پرداختیم. از همین رو کتابخانه ها نیز به عنوان نهادی اجتماعی که از سویی دولتی محسوب می شود و از سویی دیگر به جهت وظایف خدماتی خود ارتباط مستقیمی با اقشار و گروه های مختلف مردم دارد، می تواند با حرکت به سوی سبز شدن الگویی مناسب برای جامعه نیز باشد. از سویی دیگر، شکی نیست که یکی از مهم ترین علل ایجاد مشکلات زیست محیطی عدم آموزش محیط زیست و آگاهی پایین بسیاری از افراد نسبت به این مفاهیم است که با توجه به کارکرد آموزشی کتابخانه در جامعه، نقش آنها در این موضوع دوچندان به نظر می رسد.

واضح است که برای انجام اقدامات سبز ابتدا به نگرش و تفکر سبز نیاز است. برای حرکت کتابخانه ها به سوی سبز شدن نیز به مدیران و کتابدارانی با نگرش سبز و آگاه نسبت به اهمیت محیط زیست نیاز است. نگرش سبز یا محیط زیستی تمامی آگاهی ها و رفتار های ما را در رابطه با محیط زیست در برمی گیرد(ص۲).

مقاله ارزیابی نگرش سبز مدیران و کتابداران شاغل در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های استان مازندران که توسط دکتر صفیه طهماسبی لیمونی، استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه بابل و خانم کبری گوران دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی این دانشگاه در چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز منتشر شده است، به بررسی نگرش سبز مدیران و کتابداران کتابخانه های مرکزی دانشگاه های استان مازندران می پردازد.

این مقاله از جهت بررسی دیدگاه مدیران و کتابداران نسبت به محیط زیست در ایران برای اولین بار صورت می گیرد که البته می تواند روندی ادامه دار نیز باشد. موضوع کتابخانه های سبز علارقم اهمیت و ضرورت آن تاکنون کمتر در ایران مورد پژوهش قرار گرفته است و می تواند برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی نیز موضوع خوبی برای پژوهش باشد.

چکیده مقاله:

هدف پژوهش شناخت نگرش سبز مدیران و کتابداران شاغل در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های استان مازندران است. روش پژوهش پیمایشی و با توزیع پرسشنامه، نگرش سبز ۶۵ مدیر و کتابدار که در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های استان مازندران شاغل بودند با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل واقع شد.یافته ها نشان داد متغیرهای مربوط به وضعیت ساختمان و تجهیزات کتابخانه های دانشگاه های استان مازندران در رابطه با پایداری حفاظت محیط زیست نامطلوب است. همچنین وضعیت مدیریت و برنامه ریزی، وضعیت ایجاد انگیزه، تعهد و فرهنگ سازی در کارکنان، وضعیت اشاعه اطلاعات و آگاهی رسانی، وضعیت مشارکت و پشتیبانی از برنامه های ملی و بین المللی حفاظت محیط زیستی کتابخانه های دانشگاه های استان مازندران نامطلوب است. همچنین این پژوهش نشان داد در حالی که وضعیت مجموعه سازی و حفاظت منابع کتابخانه ها نامطلوب است، وضعیت سازماندهی منابع کتابخانه های دانشگاه های استان مازندران در رابطه با پایداری محیط زیست مطلوب است. یافته ها حاکی از آن است که نگرش سبز مدیران و کتابداران کتابخانه های دانشگاه های استان مازندران یکسان است و بین متغیرهای نگرش سبز و نگرش سبز مدیران و کتابداران بر حسب متغیرهای جمعیت شناختی تفاوتی وجود ندارد.در نتیجه ارتقاء نگرش سبز مدیران و کتابداران کتابخانه های دانشگاهی استان مازندران، نیاز به تصمیم های مدیریتی و برنامه ریزی برای رشد آگاهی و نگرش محیط زیستی جهت پایداری کتابخانه ها و توسعه و پایداری محیط زیست دارد.

 

طهماسبی لیمونی, صفیه و کبری گوران اوریمی، ۱۳۹۶، ارزیابی نگرش سبز مدیران و کتابداران شاغل در کتابخانه های مرکزی دانشگاه های استان مازندران، چهارمین کنفرانس بین المللی اقتصاد سبز، بابلسر، شرکت پژوهشی صنعتی طرود شمال، https://www.civilica.com/Paper-GETOROUD04-GETOROUD04_010.html

درباره یایمان نریمانی 91مقاله
دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اطلاعات دانشگاه خوارزمی

اولین نفری باشید که نظر می دهد.

دیدگاهی بنویسید

آدرس ایمیل شما محفوظ می ماند


*